Tugiisikuteenuse kord

Eesmärk
• koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine

Teenuse sihtgrupid
Õigus tugiisikuteenusele on lapsel, kes on
• oma puudest tulenevalt hooldusvajadusega, mis oluliselt raskendab tema toimetulekut;
• suunatud teenusele kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poolt ning on kuni 18 aastane.

Teenuse sisu
Lapse tugiisik toetab last vastavalt konkreetse lapse tugiisiku teenuse eesmärgile, s.h.:
• abistab last arendavate tegevuste läbiviimisel;
• aitab vajadusel last suhtlemisel;
• juhendab ja motiveerib last igapäevaelus toime tulema;
• õpetab last enda eest hoolitsema.

Teenuse osutamise koht
Teenust osutatakse haridusasutuses (koolis, lasteaias, huviringis), sinna saatmisel ja vajadusel ka lapse kodus.

Teenuse osutamise protseduur
• Lapse teenuse vajadusest informeerib asutust omavalitsus
• Vajadusel hinnatakse lapse teenusevajadust juhtumikoosolekul, kus osalevad asutuse töötajad ja omavalitsuse sotsiaaltöötaja (võimaluse korral on kaasatud ka lapsevanemad ja haridusasutuse esindajad)
• Teenuse osutamise otsustab juhataja koos asutuse sotsiaaltöötaja ning tugiisikute koordinaatoriga
• Teenuse osutamise koht ja maht otsustatakse koostöös vanemate ja omavalitsuse sotsiaaltöötajaga
• Omavalitsus esitab asutusele vajalikud dokumendid
• Asutus sõlmib kohaliku omavalitsuse ja lapsevanemaga teenuse osutamise lepingu
• Asutus sõlmib lapsevanema, haridusasutuse ja tugiisikuga koostöökokkuleppe

Dokumentatsioon teenuse osutamiseks
Omavalitsus esitab asutusele:
• Kirjaliku lapse teenuse vajaduse kirjelduse, kus on välja toodud hariduslikud, arengulised, tervislikud ja sotsiaalsed erisused.

Asutuse algatusel vormistatakse kolmepoolne leping (asutus-kohalik omavalitsus-lapsevanem) ning neljapoolne koostöökokkuleppe (asutus-tugiisik -lapsevanem-haridusasutus).

Teenuse hind
Teenuse hinna kehtestab SA Perekodu ja seda korrigeeritakse vajadusel kord aastas.
Teenust rahastavad SKA ja kohalik omavalitsus.

Tugiisikuteenuse kord was last modified: september 6th, 2019 by admin