Järelhooldusteenuse kord

Eesmärk
• asendushoolduselt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine;
• noore ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena;
• noore heaolu ja õiguste tagamine.

Teenuse sihtgrupid
Õigus järelhooldusteenusele on SA Perekodus asendushooldusteenusel viibinud täisealisel isikul, kes
• pärast põhi-, kesk-, kutse- või kõrghariduse omandamist jätkab järgmisel õppeaastal õppimist kutseõppe tasemeõppes, rakenduskõrgharidusõppes, ülikooli bakalaureuse- või magistriõppes või bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes:
– esmase õppekavajärgse nominaalse õppeaja lõpuni, kuid mitte kauem kui isiku 25-aastaseks saamiseni;
– õpingute katkestamiseni, kuid mitte kauem kui isiku 25-aastaseks saamiseni, või
– isiku 25-aastaseks saamiseni.
• on kuni 21-aastane ega õpi ning kes kuni täisealiseks saamiseni viibis asendushooldusel SA Perekodus.

Teenuse sisu
Ööpäevaringse järelvalvega teenus
• perekodus
• asenduskodus
Isiklikul või üüripinnal elava noore toetamine ja juhendamine

Teenuse osutamise koht
Teenust osutatakse SA Perekodu 6 peremajas ja korteris, noore isiklikul- või üüripinnal

Teenuse osutamise protseduur
• Noore teenuse vajadust hinnatakse juhtumiplaani koosolekul, kus osalevad asutuse töötajad ja omavalitsuse sotsiaaltöötaja
• Teenuse osutamise otsustab juhataja koos asutuse sotsiaaltöötajaga
• Teenuse osutamise koht otsustatakse koostöös peremaja vanemate ja kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajaga
• Asutus sõlmib kohaliku omavalitsuse (ja noorega) teenuse osutamise lepingu

Dokumentatsioon teenuse osutamiseks
Omavalitsuse sotsiaaltöötaja esitab asutusele:
• juhtumiplaani

Asutuse algatusel vormistatakse kahe- või kolmepoolne leping (asutus-omavalitsus-noor).

Teenuse hind

Teenuse hinna kehtestab SA Perekodu ja seda korrigeeritakse vajadusel kord aastas.
Teenust rahastab kohalik omavalitsus.

Järelhooldusteenuse kord was last modified: oktoober 4th, 2021 by admin