Rehabilitatsiooniteenuse osutamise kord

Eesmärk
• lapse arengu hindamine ja toetamine;
• lapse ja tema perekonna toimetuleku parandamine.

Teenuse sihtgrupid
Õigus rehabilitatsiooniteenusele on lastel ja noortel, kellele on
• määratud puue
• väljastatud suunamisotsus rehabilitatsiooniteenuste saamiseks Sotsiaalkindlustusameti poolt (Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsus)

SA Perekodu rehabilitatsioonimeeskonna sihtgruppi kuuluvad intellektipuudega, liikumispuudega, kõne- ja keelepuudega, psüühikahäirega (sh ATH, autismispektri häire) ning liitpuudega lapsed ja kooliealised noored ning nende pered.

Teenuse sisu
Rehabilitatsiooniteenus on erinevate spetsialistide poolt osutatav kompleksne teenus/ tegevuste kogum lapse ja tema pere toimetuleku parandamiseks, vastavalt sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelule.
Osutame järgmisi teenuseid:
• rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine (rehabilitatsiooniplaani koostamine)
• füsioterapeudi teenus
• tegevusterapeudi teenus
• loovterapeudi teenus
• psühholoogi teenus
• logopeedi teenus
• eripedagoogi teenus

Teenuse osutamise koht
Teenust osutatakse SA Perekodu ruumides aadressil: Kase tee 2, Jämejala küla, Viljandi vald.
Vastastikusel kokkuleppel ja vajadusel ka lapse kodus, lasteaias, koolis.

Teenuse osutamise protseduur
• Lapse esindaja registreerib lapse Sotsiaalkindlustusameti suunamiskirja alusel teenusele
• Teenuseid osutatakse lähtuvalt lapse isiklikust rehabilitatsiooniplaanist, plaani puudumisel hinnatakse lapse tegevusvõimet ja koostatakse lapsele rehabilitatsiooniplaan
• Asutus sõlmib lapse esindajaga teenuste osutamise lepingu
• Teenuste osutamise ajakava lepitakse kokku lapse ja rehabilitatsioonimeeskonna juhi või spetsialisti vahel
• Teenuse lõppedes koostavad spetsialistid kokkuvõtte ja esitavad arve SKA-le

Dokumentatsioon teenuse osutamiseks
Lapsevanem esitab asutusele:
• suunamisotsuse, mille väljastab SKA
• lapse isikliku rehabilitatsiooniplaani (kehtiva plaani olemasolu korral).

Asutuse algatusel vormistatakse kahepoolne leping (asutus-lapsevanem).
Teenust osutanud spetsialistid täidavad andmestiku, kus fikseerivad teenuse toimumise aja, kestuse ja sisu ning teenuse lõppedes hindavad rehabilitasiooniteenuste tulemuslikkust ning jätkamise vajadust.

Teenuse hind
Kalendriaastas saab laps kasutada sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid maksimaalselt 2660 euro ulatuses SKA hinnakirja alusel.
Teenust rahastab SKA.

Rehabilitatsiooniteenuse osutamise kord was last modified: veebruar 11th, 2022 by admin