Asendushooldusteenus

Asendushooldusteenus asenduskodus või perekodus

Eesmärk
• lapse heaolu ja õiguste tagamine;
• lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine;
• lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

Teenuse sihtgrupid
Asenduskodu või perekodu teenusele suunatakse laps, kui
• lapse vanem on surnud;
• lapse vanemale on tema piiratud teovõime tõttu määratud eestkostja;
• vanema hooldusõigus lapse suhtes on peatatud, seda on piiratud või see on täielikult ära võetud;
• laps on vanemast eraldatud.

Õigus asenduskodu või perekodu teenusele on lapsel, kes
• on enne 18-aastaseks saamist asunud õppima ja jätkab õppimist statsionaarses õppes või tervislikel näidustustel muus õppevormis põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes, hariduse omandamise korral kuni järgmise õppeaasta alguseni, kuid mitte kauem kui järgmise õppeaasta alguseni sel aastal, kui laps sai 19-aastaseks;
• õpingute katkestamiseni, kuid mitte kauem kui lapse 19-aastaseks saamiseni, või
• lapse 19-aastaseks saamise korral kuni järgmise õppeaasta alguseni.

Teenuse sisu
Pikaajaline ööpäevaringne teenus
• perekodus
• asenduskodus

Teenuse osutamise koht
Teenust osutatakse SA Perekodu 6 peremajas ja korteris

Teenuse osutamise protseduur
• Lapse teenuse vajadusest informeerib asutust omavalitsus
• Vajadusel hinnatakse lapse teenusevajadust juhtumikoosolekul, kus osalevad asutuse töötajad ja omavalitsuse sotsiaaltöötaja (võimaluse korral on kaasatud ka lapsevanemad)
• Teenuse osutamise otsustab juhataja koos asutuse sotsiaaltöötajaga
• Teenuse osutamise koht otsustatakse koostöös peremaja vanematega
• Omavalitsuse sotsiaaltöötaja poolt ettevalmistatud materjalide põhjal hindab sotsiaaltöötaja lapse tervislikke, arengulisi, hariduslikke, kultuurilisi ja sotsiaalseid vajadusi ning koostab lapse profiili
• Omavalitsuse sotsiaaltöötaja valmistab ette lapse asendushooldusele tulekuks
• Omavalitsus esitab asutusele vajalikud dokumendid
• Asutus sõlmib kohaliku omavalitsusega teenuse osutamise lepingu

Dokumentatsioon teenuse osutamiseks
Omavalitsuse sotsiaaltöötaja esitab asutusele:
• dokumendid, mis tõendavad, et:
– lapse vanem on surnud
– lapse vanemale on tema piiratud teovõime tõttu määratud eestkostja;
– vanema hooldusõigus lapse suhtes on peatatud, seda on piiratud või see on täielikult           ära võetud;
– laps on vanemast eraldatud
• lapse isikut tõendava dokumendi
• juhtumiplaani
• foto lapsest
• rehabilitatsiooniplaani ja puude raskusastme määramise otsuse, töövõime hindamise otsuse
• õpilasraamatu väljavõtte (kooli vahetuse korral)
• tervisega seotud dokumendid
• otsused õppekava muutmise kohta
• iseloomustuse koolist või lasteaiast
• ravimid
• isiklikud esemed

Asutuse algatusel vormistatakse kahepoolne leping (asutus-omavalitsus).

Teenuse hind
Teenuse hinna kehtestab SA Perekodu ja seda korrigeeritakse vajadusel kord aastas.
Teenust rahastab kohalik omavalitsus.

Asendushooldusteenus was last modified: märts 16th, 2020 by admin