Lapsehoiuteenuse kord

Lapsehoiuteenuse kord

Eesmärk

 • Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või vähendada lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust.

Teenuse sihtgrupid
Õigus lapsehoiuteenusele on lapsel,

 • kes on raske või sügava puudega, kuni kalendriaasta lõpuni, mil ta saab 18-aastaseks
 • kellele on koostatud juhtumiplaan
 • kelle hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega (v.a lapse perekonnas hooldamine);
 • kes ei viibi samal ajal haridusasutuses.

Teenuse sisu
Tööpäeviti osutame teenust Jaagu Lasteaed-Põhikoolis käivatele lastele. Väljaspool maja lastel on võimalus teenust saada eelneval kokkuleppel koolivaheaegadel.

Lapsehoiuteenuse osutamise ajal lapsehoidjad:

 • toetavad lapse kasvukeskkonda;
 • toetavad lapse arengut;
 • kujundavad lapse eakohaseid oskusi;
 • edendavad lapse tervist;
 • kaasavad kasvukeskkonna kujundamisse lapsevanema/hooldaja;
 • annavad tagasisidet lapse arengu ja tegevuste kohta.

Teenuse osutamise koht
Teenust osutatakse Sihtasutuse Perekodu ruumides aadressil: Kase tee 2, Jämejala küla, Viljandi vald.

Teenuse osutamine

 • Lapse teenuse vajadusest informeerib asutust omavalitsus edastades vastavasisulise otsustuse
 • Vajadusel hinnatakse lapse teenusevajadust juhtumikoosolekul, kus osalevad võimalusel asutuse töötajad ja omavalituse sotsiaaltöötaja ning lapsevanemad
 • Teenuse osutamise otsustab juhataja koos asutuse sotsiaaltöötajaga
 • Lapsevanem esitab asutusele vajalikud dokumendid
 • Asutus sõlmib lapsevanemaga teenuse osutamise lepingu ning vajadusel kaasatakse osapooleks kohalik omavalitsus
 • Teenusele tulles on lapsel kaasas tema ravimid ja isiklikud hügieenitarbed, vajalikud riietusesemed teenusel oleku ajaks ning infoleht lapse kohta
 • Teenuse lõppedes koostatakse osapooltele arve

Dokumentatsioon teenuse osutamiseks
Lapsevanem esitab asutuse blanketil:

 • taotluse lapsehoiuteenuse saamiseks
 • infolehe last puudutavate andmetega

Vormistatakse kahe- (asutus-lapsevanem) või kolmepoolne leping (asutus-omavalitsus-lapsevanem).

Teenuse hind
Teenuse hinna kehtestab SA Perekodu ja seda korrigeeritakse vajadusel kord aastas.
Teenust rahastab kohalik omavalitsus.
Teenusele lisandub kinnitatud toiduraha maksumus ning nädalarühmas käivatel lastel kohamaks.

 

Lapsehoiuteenuse kord was last modified: oktoober 12th, 2022 by admin