Lapsehoiuteenuse kord

Eesmärk

 • Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või vähendada lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust.

Teenuse sihtgrupid
Õigus lapsehoiuteenusele on lapsel,

 • kes on raske või sügava puudega, kuni kalendriaasta lõpuni, mil ta saab 18-aastaseks
 • kellele on koostatud juhtumiplaan
 • kelle hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega (v.a lapse perekonnas hooldamine);
 • kes ei viibi samal ajal haridusasutuses.

Teenuse sisu
Lapsehoiuteenust osutatakse tunnipõhise arvestusega, teenust on võimalik saada ööpäevaringselt, va riigipühad.

Tööpäeviti osutame teenust Jaagu Lasteaed-Põhikoolis käivatele lastele. Väljaspool maja lastel on võimalus teenust saada eelneval kokkuleppel koolivaheaegadel ja nädalavahetuseti.

Lapsehoiuteenuse osutamise ajal lapsehoidjad:

 • toetavad lapse kasvukeskkonda;
 • toetavad lapse arengut;
 • kujundavad lapse eakohaseid oskusi;
 • edendavad lapse tervist;
 • kaasavad kasvukeskkonna kujundamisse lapsevanema/hooldaja;
 • annavad tagasisidet lapse arengu ja tegevuste kohta.

Teenuse osutamise koht
Teenust osutatakse SA Perekodu ruumides aadressil: Kase tee 2, Jämejala küla, Viljandi vald.

Teenuse osutamise protseduur

 • Lapse teenuse vajadusest informeerib asutust omavalitsus
 • Vajadusel hinnatakse lapse teenusevajadust juhtumikoosolekul, kus osalevad võimalusel asutuse töötajad ja omavalituse sotsiaaltöötaja ning lapsevanemad
 • Teenuse osutamise otsustab juhataja koos asutuse sotsiaaltöötajaga
 • Lapsevanem esitab asutusele vajalikud dokumendid
 • Asutus sõlmib lapsevanemaga teenuse osutamise lepingu ning vajadusel kaasatakse osapooleks kohalik omavalitsus
 • Teenusele tulles on lapsel kaasas tema ravimid ja isiklikud hügieenitarbed, vajalikud riietusesemed teenusel oleku ajaks ning infoleht lapse kohta
 • Teenuse lõppedes koostatakse osapooltele arve

Dokumentatsioon teenuse osutamiseks
Lapsevanem esitab asutuse blanketil:

 • taotluse lapsehoiuteenuse saamiseks
 • infolehe last puudutavate andmetega

Vormistatakse kahe- (asutus-lapsevanem) või kolmepoolne leping (asutus-omavalitsus-lapsevanem).

Teenuse hind
Teenuse hinna kehtestab SA Perekodu ja seda korrigeeritakse vajadusel kord aastas.
Teenust rahastavad Sotsiaalkindlustusamet ja kohalik omavalitsus.
Teenusele lisandub kinnitatud toiduraha maksumus ning nädalarühmas käivatel lastel kohamaks.