2013.a. tegevuste tulemused

2013. aasta tegevuse peamised eesmärgid ja tulemused
Eesmärk: kvaliteetsete teenuste osutamine
Tulemused
1. SA Perekodule omistatud EQUASS Autasu Komitee poolt 2 aastaks kvaliteetse teenuse sertifikaat.
2. Koostatud SA Perekodu arengukava 2013 – 2020
3. Moodustatud asutuse kvaliteedi töörühm ja viidud läbi siseudit kasvatajate tööaja kasutuse kohta
4. Loodud kodulehe kaudu ettepanekute ja tagasiside andmise võimalus asutusele
5. Koostatud SA Perekodu teenuste kvaliteedi käsiraamat
6. Täidetud järelevalveasutuse (tööinspektsioon) ettekirjutused
7. Koostatud SA Perekodu teenuseid tutvustav voldik ja memo lapsevanematele

Eesmärk: klientide ja koostööpartnerite rahulolu
Tulemused
1. Läbi viidud 2013 a aprillis rahuloluküsitlused teenuse rahastajate seas, kes pidasid koostööd heaks.
2. Läbi viidud tagasisideküsitlused kõikide praktikantide ja vabatahtlike seas
3. Kasvandikud osalesid SEB Heategevusfondi poolt korraldatud 11 erineval üritusel ja andsid korraldajatele positiivset tagasisidet

Eesmärk: nõuetele vastav, motiveeritud ja stabiilne personal
Tulemused
1. Uuendatud asutuse töökorralduse reeglid
2. Koostatud kasvatusalatöötajate teavitamiseks infokaustad
3. Rakendatud uusi töötajate tunnustuspõhimõtteid

2013.a. tegevuste tulemused was last modified: juuli 24th, 2014 by admin