Rehabilitatsiooniteenused

Rehabilitatsiooniplaani koostamine

Rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine

Rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja täitmise tulemuste hindamine

 

Vibroakustilise teraapia teenus

Vibroakustiline teraapia on intensiivne  lõõgastav ravimeetod, mis stimuleerib kogu keha ainevahetust ja soodustab selle tasakaalustumist.

Vibroakustilist teraapiat soovitatakse:

 • valu vähendamiseks
 • lihaspingete ja spasmide vähendamiseks
 • hingamisraskuste vähendamiseks
 • ainevahetuse kiirendamiseks
 • kehatunnetuse parendamiseks
 • stressi ja kurnatuse leevendamiseks
 •  psühholoogiliste häirete raviks (nt ärevushäired, unetus, ennastvigastav käitumine, autism ja depressioon)

 

Loovterapeudi teenus – muusikalised loovtegevused

 • Toetab loovtegevuste abil kliendi sotsialiseerumist, suhtlemisjulgust
 • Arendab üld- ja peenmotoorikat, kehatunnetust, silma ja käe koostööd
 • Toetab enesetunnetuse arengut
 • Võimaldab loovtegevuslikku eneseväljendust
 • Arendab rütmitaju
 • Kasutab mitmesuguseid rütmipille (sahinad, tamburiinid, trummid, trianglid, metallofon, kellad, plaatpillid) ja lihtsamate laulude saateks kuuekeelset väikekannelt, klaverit

 

Sotsiaaltöötaja teenus

 • Hindab kliendi sotsiaal-majanduslikku toimetulekut ja elamistingimusi
 • Hindab kliendi toimetulekuoskusi ja kohanemisvõimet
 • Kaardistab kliendi sotsiaalvõrgustiku ja hindab inimestevahelisi suhteid (sh peresuhteid), vajadusel juhendab ja koordineerib nende koostööd
 • Nõustab klienti ja tema pereliikmeid erinevate sotsiaaltoetuste ja -teenuste saamisel
 • Aitab leida sobiva rehabilitatsiooni toetava ühingu, organisatsioon, ühenduse, huviringi
 • Juhendab klienti ja tema pereliikmeid vajalike toetuste/teenuste taotlemisel kohalikust omavalitsusest

 

Eripedagoogi teenus

 • Uurib ja hindab kliendi arenguks ja õppimiseks vajalikke võimeid ja oskusi (kognitiivsed, sotsiaalsed, igapäevased ja suhtlemisoskused)
 • Hindab arenguks ja õppimiseks vajalike keskkondade, õppekavade ja õppemeetodite sobivust
 • Toetab pereliikmeid, pedagoogilist personali ja teisi toetavaid isikuid kliendi arenduseesmärkide püstitamisel ja arendamiseks sobivate meetodite, vahendite ja keskkondade valikul.
 • Viib läbi tegevusi elamiseks, õppimiseks ja suhtlemiseks vajalike oskuste arendamiseks lähtuvalt kliendi individuaalsusest.

 

Psühholoogi teenus

 • Osutab kriisisabi erivajadusega vastsündinu vanematele jt pereliikmetele.
 • Uurib kliendi võimeid ja oskusi, prognoosib igapäevaeluga ja õpingutega toimetulemist.
 • Nõustab kliendi lähedasi kasvatus- ja arendustegevuses.
 • Toetab klienti positiivse eluhoiaku säilitamisel (emotsioonidega toimetulemine stressitaluvuse tõstmine, kohanemisraskuste ületamine, enesehinnangu tõstmine).
 • Kasutab nõustamisel kunsti- ja mänguteraapial põhinevaid  tehnikaid  (Töö saviväljal®, värvimisteraapia, mänguteraapia),  koostab suhtlemist abistavaid sotsiaalseid jutukesi  ja pildilsi selgitusi.
 • Nõustab klienti ja tema lähedasi kutsevaliku ja töötamise perspektiividest, lähtudes kliendi motivatsioonist, püsivusest, võimetest jm.

 

Logopeedi teenus

 • Uurib ja hindab kliendi suhtlemiseeldusi ja -oskusi ning sellest tulenevat            toimetulekut
 • Vajadusel planeerib suhtlemise saavutamiseks vajalikud meetmed
 • Hindab suhtlemisabivahendite (kõnet toetavad viiped, foto ja piltkommunikatsioon, tehnilised abivahendid jms) kasutamise vajadust ja juhendab nende kasutamise osas
 • Aitab arendada/taastada/säilitada verbaalset ja/või alternatiivset suhtlemisoskust õpetades nii klienti kui juhendades tema suhtlemispartnerit ning vajadusel lähivõrgustikku (pereliikmed, pedagoogiline vm personal)
 • Aitab luua erivajadusest lähtuvaid individuaalseid suhtlemist toetavaid abivahendeid
 • Määratleb kliendi arendus- ja õppimisvõimalusi
Rehabilitatsiooniteenused was last modified: detsember 7th, 2023 by admin