2015.a. tegevuste tulemused

2015 aasta tegevuse peamised eesmärgid ja tulemused

SA Perekodu asutuse põhitegevuse jätkamine

Põhitegevuse raames jätkasime 2015. aastal SA Perekodu ruumides teenuste osutamist lastele ja noortele, s.h. mõõduka, raske ja sügava vaimu- ja liitpuudega lastele 31.12.2015 seisuga järgmiselt:

  • asenduskoduteenus – 50 last
  • puuetega laste osaline riiklik hoolekanne – 19 last
  • lapsehoiuteenus – pikaajaliselt 4 last, lühiajaliselt 15 last
  • tugiisikuteenus – 2 last
  • rehabilitatsiooniteenused-125 lapsele ning 10 tööealisele psüühikahäirega isikule

Perekodu ruumides tegutsevas erivajadustega lastele haridusteenuseid pakkuvas MTÜ Jaagu Lasteaed-Põhikoolis õpib 20 last ja lasteaias käib 10 last.

Teenuste arendamine
Võtsime kasutusele uued e-teenused (e-haigekassa, TÖR).
Rehabilitatsiooniteenuste osutamiseks taotlesime tegevusloa pikendamist.
Heategevuse korras saime füsioteraapiateenuse mitmekesistamiseks ratsutamisseade.
Võitsime sotsiaalkindlustusameti riigihanke „Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuse osutamine“ ja oleme nende partneriks Viljandimaal tugiisikuteenuse, lapsehoiuteenuse ja transporditeenuse korraldamisel.
Aasta lõpus täitsime Equassi kvaliteedinõudeid, mille tulemusel pikendati SA Perekodu teenuste kvaliteedi sertifikaati 2 aastaks.

Töötajate pädevus ja rahulolu
Korraldasime töötajatele 13 sisekoolitust.
6 kasvatajat läbis Tervise Arengu Instituudi täiendõppe (4 sotsiaaltöö ja 2 pedagoogika).
Rehabilitatsioonimeeskonnaga liitusid uued spetsialistid (tegevusterapeut, arst).
Viisime läbi anonüümse rahuloluküsitluse (96% töötajatest rahul asutuse tööga ja töötingimustega).
Analüüsisime peremajade meeskonnatööd ja korraldasime 2 vajaduspõhist nõustamist.

Kliendikeskus
Moodustasime asutuse laste ja noorte nõukogu ning viisime läbi 1 nõukogu koosoleku.
Viisime läbi laste rahuloluküsitluse (85% küsitletutest oli rahul teenusega).
Korraldasime kolmele täisealisele puudega noorele päevahoiu teenuse.

Koostöö
Olime praktikabaasiks 5 praktikandile ja pakkusime 2 noormehele asendusteenistuse võimalust.
Koostöös MTÜ EstYESiga võtsime vastu 4 vabatahtlikku.
Teenuste kvaliteedi tõstmiseks sõlmisime koostöölepingu SA Elva Perekoduga.

Teavitamine
Tutvustasime asutuse tegevust Viljandi maakonna sotsiaaltöötajate infopäeval (aprill ja november 2015.a.).
Korraldasime koostöökohtumise teenuse rahastajaga (Viljandi Vallavalitsus).
Koostööpartnerite teavitamiseks kasutame aktiivselt SA Perekodu Facebooki kontot.

2015.a. tegevuste tulemused was last modified: mai 26th, 2016 by admin