Tugiisikuteenuse kord

Lapse tugiisikuteenuse kord

Eesmärk:
 • puudega lapse abistamine ja juhendamine õpi- ja arendusprotsessis osalemisel, millega laps erivajadusest tulenevalt ise toime ei tule;
 • lapse turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine, igapäevaelu ülesannetega toimetulek;
 • toetada lapsevanemaid ja vähendada nende hoolduskoormust.
Teenuse sihtgrupid

 

 • lapsed (0-17 aastased k.a), kes on oma raskest või sügavast puudest tulenevalt suure hooldusvajadusega ning mis oluliselt raskendab nende toimetulekut;
 • teenusevajaduse on kirjas rehabilitatsiooniplaanis;
 • lapsed, kes on vanema hooldamisel ja on suunatud teenusele SKA (Sotsiaalkindlustusamet) koordinaatori kaudu.
Teenuse sisu

 

Lapse tugiisik toetab last vastavalt konkreetse lapse tugiisiku teenuse eesmärgile, s.h.:

 • abistab last arendavate tegevuste läbiviimisel;
 • juhendab ja motiveerib last igapäevaelus toime tulema;
 • aitab vajadusel last suhtlemisel;
 • õpetab last enda eest hoolitsema.
Teenuse osutamise koht Tugiisiku teenust osutatakse päevasel ajal:

 • lasteaias või lapsehoius;
 • koolis, kuni põhihariduse omandamiseni või 18a. saamiseni;
 • lapse kodus;
 • huvitegevuses;
 • terviseasutuses.
Teenuse osutaja

 

Sobiv tugiisik vastab soovituslikult järgmistele nõuetele:

 • on täieliku teovõimega;
 • vähemalt üldkeskharidusega;
 • kõrge pingetaluvusega;
 • soovitavalt töötanud eelnevalt lastega;
 • sobib teenuse saajaga;
 • tema suhtes ei ole alustatud kriminaalmenetlust, mille eest seadus näeb ette vangistuse ja teda ei ole karistatud tahtlikult toime pandud kuriteo eest;
 • lähtub oma töös konfidentsiaalsusnõuetest.

Tugiisiku sobivust teenuse saajaga hindab SA Perekodu tugiteenuste meeskond või kohaliku omavalitsuse (KOV) sotsiaaltöötaja.

Teenuse osutamise protseduur
 • Lapsevanem pöördub esmalt KOVi poole teenuse kooskõlastamiseks;
 • Lapsevanem esitab avalduse tugiisikuteenuse saamiseks, mille leiab SKA kodulehelt
 • Taotlust võib esitada teenusepakkujale (SA Perekodu), KOV-ile või SKA Lõuna piirkonna koordinaatorile Kadri-Ann Leele digitaalselt allkirjastatult kadri-ann.lee@sotsiaalkindlustusamet.ee või Põllu 1a, Tartu, 50303, tel: 7448330;
 • SKA teeb otsuse teenuse rahastamiseks;
 • Vastavalt kokkuleppele teevad SA Perekodu ja KOV omavahel koostöölepingu või teenuse osutamise ja rahastamise lepingu.

Koostöölepingu puhul koordineerib tugiisiku tööd KOV.

Teenuse osutamise ja rahastamise lepingu puhul koordineerib tugiisiku tööd SA Perekodu.

Teenuse osutamise leping

 

 • Lepingu sõlmimise aluseks on KOVi korraldus ja/või SKA otsus teenuse rahastamiseks.
 • Lepingus märgitakse teenuse maht ja kestvus ning teenuse osutamise koht ja aruandluse kord.
Teenuse hind SKA poolt teenuse mahuks 2016. ja 2017. aastal on kuni 4918 eurot (983,60 tundi) kalendriaastas ühe lapse kohta.

Teenuse saamiseks arvestatud rahalist mahtu lapsevanemale välja ei maksta.