Lapsehoiuteenuse kord

Eesmärk:
 • toetada lapsevanema, eestkostja või lepingu alusel lapse perekonnas hooldaja töötamist või toimetulekut;
 • võimaldada lapsevanematele lapse hooldamisest vaba aega, et nad saaksid ajutiselt tegeleda teiste tegevustega;
Teenuse sihtgrupid Sihtgrupi moodustavad lapsevanemad, laste eestkostjad ja lastele perekonnas hooldamise teenuse pakkujad ning teenust saavad lapsed. Lapsehoiuteenuse hüvitamisele riigi poolt on õigus raske või sügava puudega lapse seaduslikul esindajal (lapsevanem või eestkostja) või lapsele perekonnas hooldamise teenuse pakkujal kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks, eeldusel et:

 • lapse hooldusteenuste vajadus on kirjas lapse rehabilitatsiooniplaanis;
 • lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega (v.a lapse perekonnas hooldamine);
 • laps ei viibi samal ajal haridusasutuses.
Teenuse sisu Lapsevanem võib teenust kasutada nii ööpäevase kui ka päevase teenusena. Teenust on võimalik kasutada ka tundide arvestuses.Vanema avalduse alusel osalisel riiklikul hoolekandeteenusel olevad lapsed saavad taotleda lapsehoiuteenust järgmiselt: päevarühmas oleva lapse puhul esmapäevast neljapäevani õhtuti kell 17.30 -st kuni järgmise hommiku 07.30, reedel kell 17.30 – esmaspäeva hommikul 7.30. Nädalarühmas oleva lapse puhul reedel kell 17.30 kuni esmaspäeval kell 07.30.

Lapsehoiuteenuse hind ei sisalda toitlustamist.

Teenuse osutamise koht Teenust osutatakse SA Perekodu ruumides aadressil: Kase tee 2, Jämejala küla, Viljandi  vald. Erandkorras osutatakse teenust ka lapse kodus.
Teenuse osutaja Perekodu lapsehoidjad on:

 • täieliku teovõimega, hea vaimse ja füüsilise tervisega;
 • neilt ei ole ära võetud vanema õigusi ega last ilma vanema õiguste äravõtmiseta;
 • neid ei ole kõrvaldatud eestkostja ega hooldaja kohustuste täitmisest;
 • nende suhtes ei ole alustatud kriminaalmenetlust, mille eest seadus näeb ette vangistuse ja neil ei ole karistust tahtlikult toime pandud kuriteo eest;
 • ei ole sõltuvust alkoholist, narkootilistest ega psühhotroopsetest ainetest;
 • omab kutseseaduse alusel välja antud lapsehoidja kutsetunnistust või
 • omama vähemalt kesk- või kutseharidust, töökogemust lastega ja sobivaid isikuomadusi, mida hindab tööandja;
 • peab olema läbinud vähemalt 16-tunnise esmaabikoolituse viimase 36 kuu jooksul;
 • on läbinud tervisekontrolli ja omab perearsti väljastatud tervisetõendit.
Teenuse osutamise protseduur
 • Vanem toob avalduse, või saadab  posti või e-posti teel Perekodu sotsiaaltöötajale, näidates ära teenuse soovimise aja.
 • Perekodu sotsiaaltöötaja registreerib avalduse ja saadab 3 tööpäeva jooksul vanemale vastuse ja taotluse vormi.
 • Vanem esitab KOV-ile taotluse ja isikut tõendava dokumendi ning koopia rehabilitatsiooniplaanist ja puude määramise otsusest.
 • Raske või sügava puudega lapse elukohajärgne KOV teeb otsuse lapsehoiuteenusele õigustatud isiku riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele suunamise kohta 10 tööpäeva jooksul taotluse ja kõigi nõutavate dokumentide esitamisest arvates.
 • KOV sõlmib halduselepingu vanema ja Perekoduga.
 • Perekodu sotsiaaltöötaja informeerib rühma kasvatajaid teenusele tulevast lapsest ja tema erivajadustest.
 • Pärast lepingu sõlmimist teenusele tulles on lapsel kaasas tema ravimid ja isiklikud hügieenitarbed, vajalikud riietusesemed teenusel oleku ajaks ja infoleht lapse kohta.
 • Perekodu sotsiaaltöötaja teeb koondi kuu lõpus lapsehoiuteenusel olnud klientidest ja esitab selle raamatupidamisele. Raamatupidaja esitab arved KOV-ile ja lapsevanemale arve toitlustamise kohta.
 • Taotluse vormi ning nõutavate dokumentide loetelu kehtestab sotsiaalminister määrusega.
Teenuse hind Lapsehoiuteenust rahastatakse kohaliku omavalitsuse eelarvest, tundide arvu ja rahastuse suuruse määrab iga omavalitsus vastavalt eelnevalt kehtestatud korrale. Perekodus on lapsehoiuteenuse hind:

 1. esmaspäevast alates kella 7.30-st kuni reedeni kella 17.30-ni 3,00 €/tund;
 2. reedest alates kella 17.30-st kuni esmaspäevani kella 7.30-ni 5,00 €/tund;
 3. Sotsiaalkindlustusameti rahastuse puhul 7,00 €/tund.

Toitlustamine 4 korda päevas (2.86 € päev), maksab lapsevanem.

Kui soovitakse saada teenust rohkem kui riiklikult kehtestatud maksimaalne maksumus, siis katavad teenuse kulud kokkuleppel lapsevanem koos kohaliku omavalitsusega.