Asenduskoduteenus

Eesmärk Asenduskodu orvule või vanemliku hoolitsuseta lapsele
Teenuse sihtgrupid Asenduskodusse suunatakse laps

 1. kelle vanemad on surnud, tagaotsitavaks kuulutatud või teadmata kadunud;
 2. kelle vanematele on nende piiratud teovõime tõttu määratud eestkostja;
 3. kelle vanemate isikuhooldusõigus lapse suhtes on piiratud või täielikult ära võetud;
 4. kes on vanematest eraldatud;
 5. kelle vanemad kannavad eelvangistust või vangistust vanglas.

Õigus asenduskoduteenusele on

 1. kuni lapse 18-aastaseks saamiseni
 2. statsionaarses õppes või tervislikel näidustustel muus õppevormis põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses põhi- või keskhariduse omandamise korral kuni järgmise kooliaasta alguseni
 3. kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või kõrgkoolis bakalaureuse- või magistriõppes esmase õppekavajärgse nominaalse õppeaja lõpuni, kui asenduskoduteenusel viibiv laps jätkab õppimist kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või kõrgkooli bakalaureuse- või magistriõppes samal kalendriaastal, kui ta omandas põhi-, kesk- või kõrghariduse.
Teenuse sisu
 • Lapsele on tagatud kasvatus ja järelevalve
 • Lapsel aidatakse saavutada emotsionaalne turvatunne
 • Lapsele on tagatud võimetekohane õpe
 • Lapse sotsiaalseid oskusi ja andeid arendatakse
 • Lapsele on tagatud tervishoiu- ja rehabilitatsiooni teenused
 • Lapse vajadusi hinnatakse kord aastas ja koostatakse individuaalne juhtumiplaan
 • Lapse vajadustest lähtuvalt tehakse koostööd lapse võrgustikuga
 • Lapse kohta kogutakse teavet ja vajalikke dokumente
 • Lapse käekäigust informeeritakse süstemaatiliselt seaduslikku esindajat
Teenuse osutamise koht Teenust osutatakse peremajades
Teenuse osutaja

 

SA Perekodu

 • kasvatusalatöötajad
 • sotsiaaltöötajad
 • med.õde
 • lapse omakasvataja
Teenuse osutamise protseduur

 

 • Teenusele võtmise otsustab juhataja koos asutuse sotsiaaltöötajaga.
 • Lapse teenusele paigutuse vajadust hinnatakse juhtumikoosolekul, kus osalevad asutuse sotsiaaltöötaja ja omavalitsuse sotsiaaltöötaja (võimaluse korral on kaasatud ka lapsevanemad).
 • Omavalitsuse sotsiaaltöötaja poolt ettevalmistatud materjalide põhjal hinnatakse abi vajadust ja selgitatakse teenusele paigutamise vajadus. Hinnatakse lapse tervislikke, arengulisi, hariduslikke, kultuurilisi ja sotsiaalseid vajadusi.
 • Vajadusel annab sotsiaaltöötaja kirjalikud soovitused ja juhtumi hindamise tulemused omavalitsusele juhtumi edasiseks korraldamiseks ja teenusele paigutamiseks.
 • Omavalitsuse sotsiaaltöötaja valmistab ette lapse asenduskoju tulekuks
Dokumentatsioon teenuse osutamiseks 

 

Omavalitsuse sotsiaaltöötaja esitab asutusele vajalikud dokumendid või kohtulahendi mis tõendavad, et:

 • lapse vanemad on surnud, tagaotsitavaks kuulutatud või teadmata kadunud
 • vanemad viibivad eelvangistuses või vangistuses
 • lapse vanemate isikuhooldusõigus on piiratud või täielikult ära võetud
 • laps on kohtulahendiga vanematest eraldatud
 • lapse vanemale on määratud eestkostja

Lisaks

 • lapse isikut tõendav dokument
 • juhtumiplaan
 • lapse pilt
 • rehabilitatsiooniplaan ja puude raskusastme määramise otsus
 • dokumendid lapse vara kohta

Asutuse algatusel vormistatakse kolmepoolne leping (asutus-omavalitsus-maavalitsus).

Teenuse hind

 

Teenuse hinna kehtestab riik, makstes pearaha vastavalt teenusel olevate laste arvule. Raha eraldab sotsiaalministeerium asenduskodu asukohajärgsele maavalitsusele.