Kaebuste ja ettepanekute menetlemise kord

Kaebuste ja ettepanekute menetlemise kord

 Kaebuste esitamine

 1. Kaebusi või ettepanekuid võib esitada suuliselt või kirjalikult.
 2. Kirjaliku kaebuse või ettepaneku saab panna vastavasse postkasti peamaja väliskoridoris või saata meiliga info[ät]perekodu.eu.
 3. Suulise kaebuse võib esitada üksuse spetsialistile, kui ei soovita kirjalikku vastust.
 4. Anonüümsed kaebused vaadatakse läbi ja võetakse teadmiseks.
 5. Kliendil või tema esindajal on õigus teha ettepanekuid teenuse korralduse suhtes asutuse juhatajale.
 6. Asutuse töötajal on õigus teha ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks asutuse juhatajale.
 7. Kui kaebuse esitaja ei ole vastusega rahul, siis on tal õigus esitada kaebus sihtasutuse juhatusele või nõukogule.
 8. Kliendil või tema esindajal on õigus esitada kaebus Viljandi Maavalitsusele.
 9. Eetikakoodeksi vastu eksimise korral võib isik teavitada Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni eetikakomiteed.
 10. Teenusel olevatel lastel on õigus esitada ettepanek või kaebus laste ombudsmanile.

 Kaebuste lahendamine

 1. Kaebused registreerib sekretär kaebuste kausta.
 2. Suulisi kaebusi registreerib juhataja.
 3. Kaebusi lahendavad asutuse juhataja koos kaebusse puutuva üksuse spetsialistiga ja vastavalt vajadusele kaasatakse nõukogu või juhatus.
 4. Kaebuse esitajale antakse vastus hiljemalt 1 kuu jooksul alates kaebuse või ettepaneku esitamisest.
 5. Vastus esitatakse kaebuse esitajale kirjalikult või esitaja soovil suuliselt.
 6. Kui asutusel ei ole võimalik kaebust sisuliselt lahendada, teavitatakse sellest kaebuse esitajat ja informeeritakse, kuhu pöörduda.