Järelhooldusteenuse kord

Eesmärk
• asendushoolduselt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine;
• noore ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena;
• noore heaolu ja õiguste tagamine.

Teenuse sihtgrupid
Õigus järelhooldusteenusele on SA Perekodus asendushooldusteenusel viibinud täisealisel isikul, kes
• pärast põhi-, kesk-, kutse- või kõrghariduse omandamist jätkab järgmisel õppeaastal õppimist kutseõppe tasemeõppes, rakenduskõrgharidusõppes, ülikooli bakalaureuse- või magistriõppes või bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes:
– esmase õppekavajärgse nominaalse õppeaja lõpuni, kuid mitte kauem kui isiku 25-aastaseks saamiseni;
– õpingute katkestamiseni, kuid mitte kauem kui isiku 25-aastaseks saamiseni, või
– isiku 25-aastaseks saamiseni.
• on kuni 21-aastane ega õpi ning kes kuni täisealiseks saamiseni viibis asendushooldusel SA Perekodus.

Levitrat antakse suu kaudu enne seksuaalvahekorda teie partneriga sait. Te ei tohiks pille regulaarselt võtta, kuna neil on täpne toime. Võtke pill tund enne vahekorda.

Teenuse sisu
Ööpäevaringse järelvalvega teenus
• perekodus
• asenduskodus
Isiklikul või üüripinnal elava noore toetamine ja juhendamine

Teenuse osutamise koht
Teenust osutatakse SA Perekodu 6 peremajas ja korteris, noore isiklikul- või üüripinnal

Teenuse osutamise protseduur
• Noore teenuse vajadust hinnatakse juhtumiplaani koosolekul, kus osalevad asutuse töötajad ja omavalitsuse sotsiaaltöötaja
• Teenuse osutamise otsustab juhataja koos asutuse sotsiaaltöötajaga
• Teenuse osutamise koht otsustatakse koostöös peremaja vanemate ja kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajaga
• Asutus sõlmib kohaliku omavalitsuse (ja noorega) teenuse osutamise lepingu

Dokumentatsioon teenuse osutamiseks
Omavalitsuse sotsiaaltöötaja esitab asutusele:
• juhtumiplaani

Asutuse algatusel vormistatakse kahe- või kolmepoolne leping (asutus-omavalitsus-noor).

Teenuse hind

Teenuse hinna kehtestab SA Perekodu ja seda korrigeeritakse vajadusel kord aastas.
Teenust rahastab kohalik omavalitsus.