Rehabilitatsiooniteenused

Rehabilitatsiooniplaani koostamine

Rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine

Rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja täitmise tulemuste hindamine

 Füsioterapeudi teenus

 • Uurib ja hindab kliendi füüsilist tegevusvõimet arengulisest või õppeprotsessi seisukohast
 • Hindab liigutuslikku arengut, selgitab välja õppe-ja tööprotsessi toetava füsioteraapia vajaduse
 • Selgitab välja liigutuslikku arengut, õppe- ja tööprotsessi toetavate abivahendite vajaduse ja nõustab klienti ning tema lähedasi nende kasutamise osas.
 • Selgitab välja õppe-ja töökeskkonna ümberkujundamise vajaduse ja nõustab klienti ning tema lähedasi
 • Lähtudes füüsilisest tegevusvõimest hindab kliendi kutsesobivust
 • Teostab liikumisravi
 • Teostab vesiravi (veealune hüdro- ja õhkmassaaž)
 • Kasutab treeninguks Grossi trenažööri
 • Teostab kinesioteipimist

Loovterapedi teenus – muusikalised loovtegevused

 • Toetab loovtegevuste abil kliendi sotsialiseerumist, suhtlemisjulgust
 • Arendab üld- ja peenmotoorikat, kehatunnetust, silma ja käe koostööd
 • Toetab enesetunnetuse arengut
 • Võimaldab loovtegevuslikku eneseväljendust
 • Arendab rütmitaju
 • Kasutab mitmesuguseid rütmipille (sahinad, tamburiinid, trummid, trianglid, metallofon, kellad, plaatpillid) ja lihtsamate laulude saateks kuuekeelset väikekannelt, klaverit

Sotsiaaltöötaja teenus

 • Hindab kliendi sotsiaal-majanduslikku toimetulekut ja elamistingimusi
 • Hindab kliendi toimetulekuoskusi ja kohanemisvõimet
 • Kaardistab kliendi sotsiaalvõrgustiku ja hindab inimestevahelisi suhteid (sh peresuhteid), vajadusel juhendab ja koordineerib nende koostööd
 • Nõustab klienti ja tema pereliikmeid erinevate sotsiaaltoetuste ja -teenuste saamisel
 • Aitab leida sobiva rehabilitatsiooni toetava ühingu, organisatsioon, ühenduse, huviringi
 • Juhendab klienti ja tema pereliikmeid vajalike toetuste/teenuste taotlemisel kohalikust omavalitsusest

Eripedagoogi teenus

 • Uurib ja hindab kliendi arenguks ja õppimiseks vajalikke võimeid ja oskusi (kognitiivsed, sotsiaalsed, igapäevased ja suhtlemisoskused)
 • Hindab arenguks ja õppimiseks vajalike keskkondade, õppekavade ja õppemeetodite sobivust
 • Toetab pereliikmeid, pedagoogilist personali ja teisi toetavaid isikuid kliendi arenduseesmärkide püstitamisel ja arendamiseks sobivate meetodite, vahendite ja keskkondade valikul.
 • Viib läbi tegevusi elamiseks, õppimiseks ja suhtlemiseks vajalike oskuste arendamiseks lähtuvalt kliendi individuaalsusest.

Psühholoogi teenus

 • Osutab kriisisabi erivajadusega vastsündinu vanematele jt pereliikmetele.
 • Uurib kliendi võimeid ja oskusi, prognoosib igapäevaeluga ja õpingutega toimetulemist.
 • Nõustab kliendi lähedasi kasvatus- ja arendustegevuses.
 • Toetab klienti positiivse eluhoiaku säilitamisel (emotsioonidega toimetulemine stressitaluvuse tõstmine, kohanemisraskuste ületamine, enesehinnangu tõstmine).
 • Kasutab nõustamisel kunsti- ja mänguteraapial põhinevaid  tehnikaid  (Töö saviväljal®, värvimisteraapia, mänguteraapia),  koostab suhtlemist abistavaid sotsiaalseid jutukesi  ja pildilsi selgitusi.
 • Nõustab klienti ja tema lähedasi kutsevaliku ja töötamise perspektiividest, lähtudes kliendi motivatsioonist, püsivusest, võimetest jm.

Logopeedi teenus

 • Uurib ja hindab kliendi suhtlemiseeldusi ja -oskusi ning sellest tulenevat            toimetulekut
 • Vajadusel planeerib suhtlemise saavutamiseks vajalikud meetmed
 • Hindab suhtlemisabivahendite (kõnet toetavad viiped, foto ja piltkommunikatsioon, tehnilised abivahendid jms) kasutamise vajadust ja juhendab nende kasutamise osas
 • Aitab arendada/taastada/säilitada verbaalset ja/või alternatiivset suhtlemisoskust õpetades nii klienti kui juhendades tema suhtlemispartnerit ning vajadusel lähivõrgustikku (pereliikmed, pedagoogiline vm personal)
 • Aitab luua erivajadusest lähtuvaid individuaalseid suhtlemist toetavaid abivahendeid
 • Määratleb kliendi arendus- ja õppimisvõimalusi
Rehabilitatsiooniteenused was last modified: september 6th, 2013 by admin