Vanema avalduse alusel raske- ja sügava puudega lapse osalise riikliku hoolekande osutamise kord

Eesmärk:
 • toetada lapsevanema, eestkostja või lepingu alusel lapse perekonnas hooldaja töötamist või toimetulekut;
 • võimaldada lapsevanematele lapse hooldamisest vaba aega, et nad saaksid ajutiselt tegeleda teiste tegevustega;
 • tagada teenust saava isiku iseseisva toimetuleku säilimine ja suurenemine ning turvaline elukeskkond teenuse osutaja territooriumil.
Teenuse sihtgrupid Sihtgrupi moodustavad lapsevanemad, laste eestkostjad ja lastele perekonnas hooldamise teenuse pakkujad ning teenust saavad lapsed.

Riigi poolt rahastatud teenust on õigus saada raske või sügava puudega lapse seaduslikul esindajal (lapsevanem või eestkostja) kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks, eeldusel et:

 • teenuse vajadus on kirjas lapse rehabilitatsiooniplaanis;
 • lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega
 • 18-aastane noor õpib hooldus- või toimetulekuklassis
Teenuse sisu Raske ja sügava puudega laste hooldamine lasteaia ja koolivälisel ajal nädala või päevarühmas.
Teenuse osutamise koht Teenuse osutamine toimub SA Perekodu ruumides aadressil: Kase tee 2, Jämejala küla, Viljandi vald, 71024 Viljandimaa.
Teenuse osutamise protseduur
 • Lapsevanem pöördub oma elukohajärgse maavalitsuse poole, et täpsustada teenuse saamise rahastamist.
 • Maavalitsus kooskõlastab vajaduse sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonnaga.
 • Vanem teeb avalduse Perekodule (posti või e-posti teel), näidates ära konkreetse teenuse soovi ja aja.
 • Perekodu sotsiaaltöötaja registreerib taotluse ja saadab 3 tööpäeva jooksul vanemale vastuse teenuse osutamise võimalusest.
 • Vanem esitab taotluse KOV-ile täiendavate kulude kompenseerimiseks, võttes kaasa Perekodu vastuskirja, koopia rehabilitatsiooniplaanist, puude määramise otsusest ja isikut tõendava dokumendi.
Teenuse osutamise leping Osalise hoolekande teenuse osutamise halduslepingu sõlmivad raske või sügava puudega lapse seaduslik esindaja, elukohajärgne valla- või linnavalitsus, teenuse osutaja ning lapse elukohajärgne maavalitsus.
Teenuse hind Sotsiaalministri käskkirjaga kehtestatakse teenuse hind, mis kompenseerib teenuse osaliselt. Perekodu kehtestab käskkirjaga teenuste hinnakirja, mis ei ole tagatud riigi eelarvest.

Teenust saama suunatud isik on kohustatud tasuma omaosalusena kohamaksu, toitlustamise ja majutamise eest.

Kohamaks 15€ kuus nädalarühmas viibimisel.

Toidupäeva maksumus 2,86€ päev (4 söögikorda).

Teenuse dokumentatsioon Haldusleping

Lapse ankeet