2012.a. tegevuste tulemused

Eesmärk: katkematu teenuste osutamine ja vastavus ühiskonna vajadustele

Tulemused

 1. SA Perekodu tegevus käivitatud 01.05.2012.
 2. Tegevusluba väljastatud SA Perekodule ajavahemikuks 2012-2017.
 3. Neli uut peremaja valminud ja kolitud peremajadesse aprill- mai 2012.
 4. Asenduskoduteenuse saajate arv vastab 2012. aasta lõpus tegevusloale (48 kohta / teenusel 47 last).
 5. Ühinetud EQUASS Assurance projektiga augustis 2012.

Eesmärk: klientide ja koostööpartnerite rahulolu

Tulemused

 1. Loodud kaebuste lahendamise ja ettepanekute esitamise võimalus ja lahendamise süsteem.
 2. Viidud läbi asenduskoduteenuse laste rahuloluküsitlus. Elamistingimustega rahul kõik küsitletud. 2 last arvas, et riiete jaoks raha vähe, kasvatajatega suhted head kõikidel küsitletud lastel.
 3. Viidud läbi rehabiliatsiooniteenuse klientide rahuloluküsitlus. 85% küsitletutest on rahul rehabilitatsiooniteenusega.
 4. Viidud läbi lastevanemate rahuloluküsitlus. 70% lapsevanemaid pidas töötajate ja laste suhteid väga heaks ja 30% heaks.100% pidas piisavaks õppeväliseid tegevusi.100/% arvas, et pikapäevas tegeletakse lastega piisavalt
 5. Klientidele tagatud emotsionaalselt toetavad järjepidevad suhted. Tugiisik on 8 lapsel (17% lastest). Suhe oma bioloogilise perega on 25 lapsel (53% lastest). Suhe lähisugulastega on 18 lapsel (40% lastest).

 Eesmärk: nõuetele vastav, motiveeritud ja stabiilne personal

Tulemused

 1. Viies asenduskodu peres on tagatud nõuetele vastav personal, igas peres on vähemalt üks kasvataja haridusega töötaja.
 2. Viidud läbi küsitlus kasvatusalapersonalile, et hinnata töötajate rahulolu tööga ja töökeskkonnaga. Töötajad nimetasid 16 erinevat põhjust oma tööga rahuloluks. Kõige enam motiveerib töötajaid meeskond (23) ja laste areng (22).