Hooldusteenus

Eesmärk
 • toetada hooldusteenuse osutamisega raske või sügava puudega täisealise isiku igapäevast toimetulekut;
 • toetada kliendi elukvaliteeti ja kindlustada turvaline keskkond;
 • võimaldada lähedastele puhkust ja vaba aega.
Teenuse sihtgrupp   
 • hooldusteenus on mõeldud eelnevalt SA Perekodus teenusel olnud sügava või raske liitpuudega isikutele, kelle iseseisev toimetulek igapäevastes kodustes tingimustes ei ole võimalik.
Teenuse sisu  
 • kliendile tagatakse teenusel oleku ajal vajadustest lähtuv hooldus ja toitlustamine, turvalisus ja meditsiiniline abi.
Teenuse osutamise koht
 • Teenust osutatakse SA Perekodu ruumides aadressil: Kase tee 2, Jämejala tee 34/1 ja 34/2, Jämejala küla, Viljandi vald.
Teenuse vahetud osutajad
 • teenuse vahetuks osutajaks on asutuse kasvatusala töötajad.
Teenuse osutamise periood
 • teenust osutatakse isikule kuni erihoolekande teenusele saamiseni.
 • vastavalt kliendi vajadusele on hooldusteenus päevane või ööpäevane.
Teenuse saamise protseduur ja dokumentatsioon
 • teenuse taotlemiseks tuleb kliendi eestkostjal esitada avaldus SA Perekodule;
 • Perekodu sotsiaaltöötaja selgitab teenuse saamise tingimusi ja korda ning vastab 3 tööpäeva jooksul avalduse esitajale, kas ja millal teenust saab;
 • eestkostja esitab avalduse kohalikule omavalitsusele, kes hindab kliendi vajadust ja teeb otsuse teenuse rahastamise kohta;
 • kui kliendi eestkostja finantseerib teenust kogu ulatuses ise, võib pöörduda ka otse teenuse osutaja poole ilma kohalikku omavalitsust kaasamata;
 • teenuse osutamiseks sõlmitakse leping.
Teenuse finantseerimine Teenust finantseerivad KOV ja/või kliendi eestkostja vastavalt sõlmitud lepingule.Teenuse osutaja esitab teenusel olija kohta igakuise arve KOV-le ja/või kliendi eestkostjale.